Infolitic Transparent Wallpaper Crystal
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Política de privacidade

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que INFOLITIC trate os seus datos persoais (conforme ao Regulamento Europeo de Protección de Datos)

Última modificación: 24 de maio de 2018
Versión: 1.0-GDPR-GAL-20180524

 1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DO USUARIO?
 2. Titular: Infolitic, S.C. (en diante, "INFOLITIC")
  NIF: J-70543699
  Domicilio social: Rúa Camiños da Vida, Edificio Witland, P2, C7, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña, ES
  Correo electrónico: datos@infolitic.gal

  Á súa vez, INFOLITIC informa que o usuario poderá poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos (DPO) ante calquera dúbida no que respecta á materia de protección de datos:

  DPO: Adrián López Sánchez
  Correo electrónico: dpo@infolitic.gal

 3. ¿QUE INFORMACIÓN RECOMPILAMOS E TRATAMOS DO USUARIO?
 4. INFOLITIC tratará os seguintes datos persoais do usuario:

  • Datos identificativos: nome e apelidos, DNI
  • Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico e dirección postal

  No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ao artigo 14 do Regulamento Europeo de Protección de Datos.

 5. ¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?
 6. INFOLITIC realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

  a) Levar a cabo a prestación dos servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.

  b) Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).

  c) Xestionar no seu caso, a participación do usuario na área privada do cliente.

  d) Xestionar, no seu caso, o envío de comunicacións comerciais sobre produtos e servizos comercializados por INFOLITIC por medios electrónicos e/ou convencionais.

  e) Realizar, no seu caso, un perfil do usuario para ofrecerlle os produtos e servizos relacionados a INFOLITIC de acordo cos seus intereses.

  f) Valorar e xestionar, no seu caso, o curriculum vitae facilitado polo usuario para procesos de selección que se adapten ao seu perfil profesional e levar a cabo as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal.

 7. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?
 8. A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades a), b) e c) é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obrigación imperativa para iso.

  A base legal para o tratamento dos datos persoais para as finalidades d) e) e f) é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa.

 9. ¿DURANTE CANTO TEMPO TRATARÁ INFOLITIC OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?
 10. Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobro dos servizos serán conservados durante todo o tempo en que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

  Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, cun prazo máximo dun ano.

  Os datos para o envío de comunicacións comerciais e elaboración de perfís comerciais dos nosos produtos ou servizos serán conservados durante o prazo de tres anos.

  Os datos de curriculum vitae para procesos de selección serán conservados durante dous anos.

 11. ¿A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?
 12. Os datos persoais do usuario poderán ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobros e pagos.

  Tamén poderán ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.

 13. ¿CALES SON OS DEREITOS DO USUARIO?
 14. Calquera usuario que facilite os seus datos persoais a INFOLITIC poderá exercer os seguintes dereitos:

  • Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade, e limitación do tratamento, así como rexeitar o tratamento automatizado dos datos persoais recollidos por INFOLITIC.
  • Á súa vez, todo usuario terá dereito a retirar o consentimento que outorgase en calquera momento.

  Devanditos dereitos poderán ser exercitados gratuitamente polo usuario, facendo referencia á petición que se concreta na solicitude a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1 (domicilio social ou correo electrónico).

  INFOLITIC lembra ao usuario que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control pertinente, cando o usuario considere que se foron vulnerados os seus dereitos. Sen prexuízo do anterior, o usuario poderá poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos ( DPO) de INFOLITIC para que medie antes de interpoñer a reclamación á Autoridade competente.

 15. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS E PROMOCIONAIS
 16. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento prestado en calquera momento para o envío de comunicacións comerciais, simplemente notificándoo a INFOLITIC e informando que non desexa seguir recibindo comunicacións comerciais. Para iso, o usuario poderá revogar o seu consentimento facendo referencia á súa petición a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1.

 17. ¿QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE TEMOS IMPLEMENTADAS?
 18. INFOLITIC comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos persoais e do seu deber de gardalos, tratando os datos persoais do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

 19. MODIFICACIÓNS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
 20. INFOLITIC poderá modificar a súa Política de Privacidade de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación da Política de Privacidade seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

En Infolitic utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estadísticos da navegación dos nosos usuarios que nos axudan a mellorar os nosos productos e servizos. Pode obter máis información aquí. Se continúa navegando entendemos que acepta a nosa política de cookies.