Infolitic Transparent Wallpaper Crystal
CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN E-COMMERCE
Condicións E-Commerce
 1. INFORMACIÓN XERAL
 2. As presentes Condicións Xerais de Contratación E-Commerce (de agora en diante CXCEC) son os termos que regulan o acordo entre Infolitic e o Cliente, a través do sitio web https://infolitic.gal

  Os usuarios que fagan compras en https://infolitic.gal aceptan plenamente as presentes CXCEC e quedaran vinculados por estas, tal e como se foran escritas no momento de contratación/compra.

  Infolitic reservase o dereito de modificar as CXCEC en calquer momento e sen previo aviso. As CXCEC estarán sempre accesíbeis en https://infolitic.gal/e-commerce, para que o usuario poida consultalas ou imprimilas en calquer intre.

 3. PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN
 4. Será requisito indispensábel a lectura e a aceptación das CXCEC, con carácter previo á compra de calquer produto a través de https://infolitic.gal

  Para poder facer un pedido a través da web, o Cliente debe ser maior de idade (18 anos ou máis). Os menores de idade quedan excluidos de forma expresa.

  Os prezos e condicións da venda teñen un carácter meramente informativo e poden ser modificados en atención ás fluctuacións do mercado. Non obstante, a realización do pedido mediante a cumplimentación do formulario de compra, implica a conformidade co prezo ofertado e coas condicións xerais de venda vixentes nese concreto momento. Unha vez formalizado o pedido, entenderase perfeccionada a compra de pleno dereito, con todas as garantías legais que amparan ao consumidor adquirente e, dende ese instante, os prezos e as condicións terán carácter contractual e non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambos contratantes.

  Galego será o idioma utilizado para formalizar o contrato. As facturas e ordes de compra son a documentación que formaliza o contrato e serán arquivadas de forma segura por parte de Infolitic. En caso de controversia legal, ou de non dispor dunha versión no citado idioma, de toda a documentación relativa ao proceso de compra ou do texto legal das CXCEC, primará a versión en Español, en calquera caso.

 5. CÓMO FACER UN PEDIDO
 6. Para facer un pedido a través da web, o Cliente debe seguir estes pasos:

  • Unha vez elixido o produto que desexa pode picar o botón “engadir á cesta”. Pode engadir á cesta cantos produtos desexe e compralos nese momento ou a posteriori visitando a cesta da compra. Este proceso require estar conectado coa súa conta de usuario.
  • Tramitar pedido. O cliente debe introducir os datos de usuario (si aínda non está conectado coa súa conta de usuario) e a continuación a información de envío e facturación.
  • Elixir a forma de pago. No formulario de pedido, o Cliente acepta sen reservas todas as Condicións de Venda que aparecen na web no momento da contratación.
  • Realizar o pago.
  • Si o pago está autorizado, o Cliente recibe pouco despois unha confirmación de recepción do pedido por email á súa dirección electrónica. Excepto nas circunstancias descritas máis adiante nos Apartados 5 e 6, esta confirmación constitúe a aceptación por parte de Infolitic do pedido do Cliente e supón un contrato vinculante entre o Cliente e Infolitic, a condición de que haxa stock. É recomendable que o Cliente imprima e/ou garde tanto unha copia das Condicións de venda ao realizar o pedido, como do propio correo electrónico, para posibles futuras consultas.
 7. ENVÍOS
 8. Non podemos garantir os prazos de entrega, aínda que tentamos que as empresas de transporte cúmpranos sempre que sexa posible.

  Os prazos de entrega dependerán da dispoñibilidade de cada produto. Nos pedidos que inclúan varios artigos farase un único envío e o prazo de entrega corresponderase co artigo cuxo prazo de entrega sexa maior.

  O cliente disporá de 48 horas para comprobar a integridade de todos os compoñentes do pedido e para comprobar que se inclúe todo o que debe nos produtos incluídos. Pasadas estas 48 horas darase por aceptado o envío e non se aceptarán reclamacións por danos ou fallos co envío.

  Considerarase entregado un pedido cando sexa asinado o recibo de entrega da compañía de loxística por parte do cliente. É nas próximas 24 horas cando o cliente debe verificar os produtos á recepción dos mesmos e expor todas as obxeccións que puidesen existir.

  En caso de recibir un produto danado polo transporte é obrigatorio contactarnos dentro das primeiras 24 horas para poder reclamar a incidencia á empresa de loxística. Da mesma forma é conveniente deixar constancia á empresa de loxística.

 9. DISPOÑIBILIDADE DE PRODUTOS
 10. A finalización dun pedido a través do Sitio web está suxeita á dispoñibilidade dos mesmos. Infolitic tenta garantir o stock de todos os produtos que están en venda. Si o produto solicitado non está dispoñible ou se esgotou o seu stock, informarase o Cliente por correo electrónico e se lle reembolsará o importe pago antes de que transcorran os 15 días seguintes ao pago.

 11. DEREITO DE INFOLITIC DE CANCELAR UN PEDIDO
 12. Infolitic resérvase o dereito de rexeitar calquera pedido, cancelalo ou non aceptar un pedido confirmado por, entre outras, as seguintes razóns:

  • Produciuse un erro técnico ou de prezos no Sitio web cando se realizou o pedido.
  • O produto que figura no pedido non está dispoñible.
  • A información de pago facilitada era incorrecta ou non verificable.
  • Os sistemas de seguridade indican que o pedido é anómalo ou pode ser fraudulento.
  • Infolitic non puido, tras 2 intentos, entregar o pedido na dirección facilitada.
 13. VERIFICACIÓN DE DATOS
 14. Antes de procesar un pedido realizado polo Cliente, Infolitic pode verificar os datos do mesmo. Isto pode significar a verificación da dirección e a solvencia do Cliente e si pode haber algunha fraude implicada. Respecto á posible fraude, Infolitic pode utilizar unha verificación parcialmente automática de todas as compras para filtrar as que se consideren anómalas ou sospeitosas e as susceptibles de fraude. Os pedidos sospeitosos de fraude investigaranse, e Infolitic resérvase o dereito de reclamar ás autoridades pertinentes unha acción xudicial contra o Cliente.

 15. PREZO
 16. Prezos e moeda: os prezos que se presentan na web inclúen IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) e só son válidos para os pedidos realizados en liña a través do propio Sitio web. Estes prezos son en Euros (€)

  Cambios no prezo: os prezos que aparecen na web están suxeitos a cambios. Infolitic resérvase o dereito de cambiar os prezos sen aviso previo. Con todo, tras a recepción da confirmación do pedido, os prezos a pagar por devandito pedido non se cambiarán. Infolitic informa que, a pesar das actualizacións meticulosas que se realizan aos prezos do Sitio web, estes poderían conter erros. Todos os erros que aparezan nos prezos corrixiranse con prontitude e non serán vinculantes a Infolitic.

 17. FORMA DE PAGO
 18. Para pagar o pedido, o Cliente pode facelo a través dos seguintes métodos:

  • Pago seguro mediante PayPal: Coa garantía de pagos seguros de Paypal, ofrecémosche a posibilidade de pago con tarxeta de crédito ou débito (sen necesidade de abrir unha conta en PayPal) ou de utilizar a túa conta de Paypal. ¡O que máis cómodo che resulte!
  • Pago por transferencia bancaria ou ingreso en conta bancaria: Unha vez finalizado o teu pedido, indicámosche os datos da nosa conta bancaria para que poidas realizar un ingreso ou transferencia. Ao realizar o ingreso ou transferencia non esquezas pór o teu número de pedido e o teu nome ou o nome da túa empresa para facilitar a xestión do pedido.
   Ten en conta que o pago mediante Transferencia non é inmediato, dependendo da túa entidade bancaria, a entrega do pedido podería atrasarse entre 1 e 3 días. Si desexas axilizar os trámites do teu pedido podes realizar un ingreso en conta, xa que nese caso a confirmación do pago si é inmediata.
 19. ENTREGA
 20. Normalmente cúmprese co prazo de entrega e, aínda que Infolitic non pode garantir a puntualidade xa que depende para todos os efectos do operador loxístico, todos os pedidos entréganse mediante Correos Express Servizo 24h e, como máximo, nun período de 30 días tras a data de confirmación de recepción do pedido.

 21. DEVOLUCIÓNS
 22. Si realizaches un pedido en Infolitic e desexas realizar unha devolución non hai ningún problema. Tan só debes ter en conta o seguinte:

  • Tes 15 días para facelo desde que recibiches o teu pedido, sen dar explicacións .
  • Lembra que é imprescindible que o produto e a súa embalaxe non estean alterados. Por razóns de seguridade, os produtos que teñan o precinto de seguridade aberto non poderán ser devoltos.
  • A non ser que a causa da devolución sexa un defecto no produto, os gastos de envío da devolución serán ao teu cargo. O teu es libre de elixir e buscar a axencia que máis se adapte ás túas necesidades ou che ofreza as tarifas máis competitivas.
  • Toda mercadoría debe ser devolta na súa embalaxe e condicións orixinais, en perfecto estado e protexida, evitando adhesivos, precintos ou cintas adhesivas directamente sobre a superficie ou embalaxe do artigo. En caso contrario Infolitic resérvase o dereito de rexeitar a devolución.
  • Unha vez enchido e enviado o formulario de devolución, recibirás as instrucións para que nolo fagas chegar ás nosas instalacións no teu correo electrónico. Deberás enviar os bens sen ningunha demora, nun prazo máximo de 30 días desde que nos comuniques o teu desexo de exercer o dereito.
  • Unha vez recibida a mercadoría e comprobada que está en perfectas condicións, tramitarase a devolución do importe. Devolverémosche o pago recibido, incluído o gasto de entrega. Realizarémosche o abono nun prazo máximo de 30 días naturais desde que exerzas o teu dereito de desistimiento. Ata que non recibamos os bens poderemos reter o reembolso.

  Non se aceptarán devolucións dos seguintes produtos, tal e como establece no Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:

  • A prestación de servizos, unha vez que o servizo sexa completamente executado, cando a execución comece, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistimiento.
  • A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de fluctuaciones do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistimiento.
  • A subministración de bens confeccionados conforme ás especificaciones do consumidor e usuario ou claramente personalizados, como os computadores configurados á carta.
  • A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
  • A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que sexan desprecintados tras a entrega.
  • A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza mesturáronse de forma indisociable con outros bens.
  • A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que sexan desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.
  • A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comece co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistimiento.

  Tramitación de devolucións

  Para realizar unha devolución en Infolitic debes utilizar o seguinte Formulario de devolución. Enviarémosche un email coas instrucións detalladas de como proceder coa devolución.

  É necesario que o produto e a súa embalaxe orixinal non estean alterados. Por razóns de seguridade e sanidade os produtos que teñan o precinto de seguridade aberto non poderán ser devoltos.

  Lembra que debes protexer o produto adecuadamente para o envío. Infolitic non se fará responsable daquelas devolucións, que por non ser correctamente embaladas para o seu envío, cheguen danadas aos nosos almacéns. Recomendámosche introducir os produtos nunha caixa que sirva como embalaxe de protección para evitar que o produto ou a súa caixa sufran danos no transporte.

  En canto recibamos o produto e confírmennos de almacén que todo está correcto realizarémosche o abono do importe do produto devolto mediante o mesmo modo de pago que utilizases ao realizar o pedido. Este proceso pode chegar a tardar aproximadamente unha semana.

  Si tes calquera dúbida, o noso equipo de atención ao cliente poderá axudarche. Non dubides en contactar connosco.

 23. GARANTÍA DE CALIDADE
 24. Infolitc garante segundo as leis vixentes e as seguintes condicións todos os equipos informáticos, compoñentes e demais produtos que distribúe.

  O consumidor pode dirixirse tanto ao vendedor como ao fabricante do produto, que responderán as faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega.

  Cando a falta de conformidade maniféstase con posterioridade aos 6 meses e en casos dubidosos, o fabricante podería esixir un informe pericial independente para tramitar a garantía. En casos obvios de mal funcionamento ou funcionamento irregular en período de garantía non hai ningún tipo de problema.

  En calquera caso, durante o tempo que o consumidor se vexa privado do produto suspéndese o cómputo do prazo da garantía; por exemplo, si a reparación dun obxecto dura 15 días, o prazo de garantía terminará 15 días despois do orixinalmente previsto.

  Todo aquel fabricante que dispoña dunha garantía maior aos 2 anos que marca a Lei vixente, deberase tramitar directamente co fabricante non sendo responsabilidade de tales supostos Infolitic.

  Os gastos de envío xerados pola tramitación da garantía do produto serán a cargo de Infolitic naqueles casos onde se supón que a falta de conformidade existe no ben adquirido. Sempre se deberá facer seguindo as instrucións indicadas por Infolitic, previa solicitude e aceptación.

  A garantía poderá quedar anulada polas seguinte causas:

  • Incorrecta utilización, manipulación ou mantemento por parte do Cliente dun equipo, kit multimedia, compoñente ou periférico.
  • Problemas de software e/ou virus.
  • Compoñentes queimados por sobretensiones ou sobreintensidades eléctricas.
  • Compoñentes rotos ou danados sometidos a impacto.
  • Incorrecta reparación, modificación ou ampliación por parte do cliente dun equipo.
  • Deterioración, eliminación ou ocultación, por parte do cliente, da etiqueta de garantía de Infolitic ou do fabricante de todos os produtos (incluídos os que forman parte dun equipo, kit multimedia ou semiequipo) fabricados ou distribuídos por Infolitic.

  En definitiva, non se aceptará ningún material danado ou con mostras evidentes dunha manipulación incorrecta.

  A garantía non cobre aqueles defectos provocados por un uso incorrecto do produto e/ou manipulación do mesmo distinta á necesaria para establecer a súa natureza, características ou o seu funcionamento. Neses casos o consumidor deberá facerse cargo da súa reparación. Quedan, por tanto, excluídos da garantía:

  • Defectos e deterioracións producidas por feitos externos, accidentes, principalmente accidentes eléctricos, por desgaste e por utilización non conforme ás instrucións de Infolitic.
  • Produtos modificados ou reparados polo cliente ou calquera outra acode non autorizada por Infolitic, así como os produtos que son obxecto dun contrato de soporte específico.
  • Incorrecta configuración software/hardware, por parte do cliente, dun equipo, compoñente ou periférico. Incorrecta configuración software/hardware ou avaría nun equipo provocada por un compoñente non fornecido por Infolitic e incorporado polo cliente.
  • Infección de virus informáticos, por parte do cliente, en equipos, dispositivos de almacenamento ou de software adicional.

  A estes efectos, Infolitic informa que o Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) establece varias opcións para poder exercer o dereito de desistimiento. Entre elas contempla a posibilidade de facelo enchendo un formulario de forma telemática. Co fin de acurtar os tempos e de que poida realizar a devolución dunha forma cómoda e sen demoras, desde Infolitic aconsellámoslle que faga uso desa opción.

  A reparación dos casos anteriores será facturada. Tarifa de reparación: 50 Euros a hora (IVE non incluído) Estas condicións de garantía non afectan os dereitos estatutarios do consumidor amparados pola lexislación aplicable.

  Infolitic non se responsabiliza da información persoal que conteña o PC ou unidade de almacenamento. O cliente responsabilízase dos datos ou información no material a reparar e de realizar as pertinentes copias de seguridade. Así mesmo, a garantía actuará respecto dos vicios ocultos e defectos de fabricación do produto conforme ao artigo 1490 do CC.

  Tramitación da garantía

  O consumidor e usuario poderá tramitar a garantía póndose en contacto con Infolitic desde https://infolitic.gal/contacto. Enviarémosche un email coas instrucións detalladas de como proceder.

  No entanto, existen certos fabricantes que xestionan directamente as avarías/defectos/incidencias producidas nos seus produtos para dar un servizo postvenda de calidade e reducir os tempos. Neste caso o cliente poderá optar por levar ou enviar o produto avariado directamente ao SAT do fabricante, xeralmente sen ningún custo para o cliente.

  No caso de que o produto enviado estea en perfecto estado e o problema sexa de configuración, devolverase ao cliente a portes debidos, podendo facturar a man de obra empregada na comprobación ou test do artigo supostamente avariado.

 25. LEXISLACIÓN APLICABLE
 26. As compras realizadas a través do Sitio web de Infolitic e baixo estas CXCEC rexeranse pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, A Coruña, ES.

 27. CONTACTAR CON INFOLITIC
 28. Para calquera consulta ou incidente respecto ao pedido, o Cliente pode porse en contacto con Infolitic a través de calquera medio de comunicación dispoñible e publicado na dirección https://infolitic.gal/contacto.

En Infolitic utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estadísticos da navegación dos nosos usuarios que nos axudan a mellorar os nosos productos e servizos. Pode obter máis información aquí. Se continúa navegando entendemos que acepta a nosa política de cookies.