Infolitic Transparent Wallpaper Crystal
AVISO LEGAL
Aviso legal
 1. Datos identificativos
 2. En cumprimento co deber da información recollido no artículo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Sevizos da Sociedade da Infomación e do Comercio Electrónico, maniféstase que as presentes condicións legais son os termos que rixen o acceso e uso do sitio web Infolitic.com (denominado no sucesivo “Infolitic”), sitio web cuxa titularidade pertence a:

  Aviso legal
 3. Usuarios
 4. O acceso e/ou uso deste portal de Infolitic atribúe a condición de “Usuario”, que acepta dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, resulten de obrigado cumprimento.

 5. Uso do portal
 6. Infolitic proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante “os contidos”) en internet que lle pertencen, ós que o Usuario poida ter acceso. O Usuario asume a responsabiliade do uso do portal. Dita responsabiliade exténdese ó rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

  En dito rexistro o Usuario será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia de este rexistro, ó Usuario pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Infolitic ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a empregalos para:

  • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ó orde público.
  • Defundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humans.
  • Vulnera-los dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como viola-la confidencialiade da información de Infolitic ou de terceiros.
  • Reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente , transformar ou modifica-los contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
  • Provocar deterioros nos sistemas físicos e lóxicos de Infolitic, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou espallar na rede virus informáticos ou calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que estean capacitados para provoca-los deterioros mencionados anteriormente.
  • Intentar acceder e, no seu caso, utiliza-las contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipula-las súas mensaxes.
 7. Propiedad intelectual e industrial
 8. Infolitic por si ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, video, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e deseño, selección de materiais empregados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidad de Infolitic ou ben dos seus licenciantes.

  Tódolos dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Ley de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fines comerciais, en calquera soporte ou por calquer medio técnico, sen a autorización de Infolitic.

  O Usuario comprométese a respecta-los dereitos, de Propiedade Intelectual e Industrial, titularidade de Infolitic. Poderá visualiza-los elementos do portal e agás imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para seu uso persoal e privado. O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Infolitic.

 9. Exclusión de garantías e responsabilidad
 10. Infolitic non se fai responsable, en ningún caso dos danos e perxuicios de calquera natureza que puideran producirse, a título enunciativo: erros ou omisión nos contidos, falta de dispoñibilidade no portal ou transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesares de ter adoptadas tódalas medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 11. Modificacións
 12. Infolitic resérvase o dereito de levar a cabo, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 13. Enlaces
 14. No caso de que en Infolitic se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de internet, Infolitic non exercerá ningún tipo de control sobre estes sitios e contidos, en ningún caso Infolitic asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de internet.

  Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 15. Dereito de exclusión
 16. Infolitic resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ó portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

 17. Xeneralidades
 18. Infolitic procurará o cumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo tódalas accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 19. Modificación das presentes condicións e duración
 20. Infolitic poderá modificar en calquer momento as condicións citadas con anterioridade, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

  A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que poidan ser modificadas por outras, e que estas sexan debidamente publicadas.

 21. Lexislación aplicable e xurisdición
 22. A relación entre Infolitic e o Usuario rexirase pola normativa vixente española e calquera controversia someterase ós xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, ES.

En Infolitic utilizamos cookies propias e de terceiros para obter datos estadísticos da navegación dos nosos usuarios que nos axudan a mellorar os nosos productos e servizos. Pode obter máis información aquí. Se continúa navegando entendemos que acepta a nosa política de cookies.